ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเพื่อวางแผนการทบทวนการกำหนดจุดพื้นที่สร้างบ้านพักครู ๑ อำเภอ ๑ จุด

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมเพื่อวางแผนการทบทวนการกำหนดจุดพื้นที่สร้างบ้านพักครู ๑ อำเภอ ๑ จุด ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(Stand Alone) และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาสร้างความพร้อมให้กับครู ผู้บริหาร และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยประธาน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 20 คน  ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด