การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เข้าร่วมการประชุม การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน โดยมี ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการนี้ สพป.ลำปาง เขต 1 และ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง