สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนรับทุนเพื่อพัฒนาอาหารกลางวัน โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนรับทุนเพื่อพัฒนาอาหารกลางวัน โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะทองสม นางประคอง รัตนยอศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุพิญญา นุ่มนาม ศึกษานิเทศก์ นางสาวสิริมา ชุมแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวโสภารัตน์ ดิสโร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมการพิจารณาคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2