สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565 มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตะดอบ อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) โรงเรียนบ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) โรงเรียนบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด อำเภอพยุห์ โรงเรียนบ้านโพนยาง อำเภอวังหิน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารกลางวันให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งจะมอบทุนในโครงการดังกล่าวให้แก่โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปพัฒนาเรื่องอาหารกลางวัน โดยออกแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้ ใช้กระบวนการโครงงานคุณธรรมในการดำเนินงาน และมีส่วนร่วมจากหลากหลายบุคคล ทั้งในและนอกโรงเรียน จำนวน 200 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับจัดสรร จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท โดยมี นางนวพร ทองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกฯ โรงเรียนตามโครงการดังกล่าว///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว