สพม.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และนางจีรฉัตร ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับ นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่