สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เวลา 13.30 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน การขยายจำนวนนักเรียนต่อห้อง ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม) จำนวน 5 แห่ง ด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรณีที่มีความจำเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนให้ความเห็น และเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ซ่งปีการศึกษา 2565 กำหนดห้องละไม่เกิน 40 คน กรณีมีความจำเป็นให้เพิ่มได้อีกห้องละไม่เกิน 2 คน โดยมี คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางโชติกา กุลจู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Alisa Pratumpo