พิธีเปิดการแข่งขันทางวิชาการของ สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ สหวิทยาสุพรรณกัลยา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชากร และเพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานในทักษะด้านต่าง ๆ ให้เป็นที่อยมรับและได้รับการยอย่องชมเชย และเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติจริง โดยมีนายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เป็นผู้กล่าวรายงาน