สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างองค์กรและการเขียนรายงาน หมวด 1 – หมวด 7 เพื่อเตรียมรับการประเมินรางวัลคุณภาพ OBECQA ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างองค์กรและการเขียนรายงาน หมวด 1 – หมวด 7 เพื่อเตรียมรับการประเมินรางวัลคุณภาพ OBECQA ปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนที่ขอรับการประเมิน ให้มีความพร้อมรับการประเมิน OBECQA ในปี พ.ศ. 2565 และขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในและนอกพื้นที่ี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 9 โรงเรียน โดยมี ดร.อุพิษ เหมือนทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด