สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในรูปแบบ Online หลักสูตร การวิจัยเพื่อการศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในรูปแบบ Online  หลักสูตร การวิจัยเพื่อการศึกษา การวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research) เป็นวิจัยทางการศึกษา รูปแบบหนึ่งที่มุ่งค้นหาคำตอบ คำอธิบาย แนวทางการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และการลงมือปฏิบัติของครูเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ พฤติกรรม และทักษะกระบวนการ มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และเชื่อถือได้พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัยที่ได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community) ครูที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จึงอาจเรียกได้ว่าเป็น “ครูนักวิจัย” การวิจัยชั้นเรียนมีเป้าหมายสูงสุดที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลพลอยได้คือการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิทธิพันธุ์ สุวทันพรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ โดยมี นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้