การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบ e-MES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES และคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้รับผิดชอบการรายงานฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ