สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565  ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 มีมติให้โรงเรียนหรือข้าราชการครู ที่มีผลงานตามแนวทางการจัดระดับผลงานหรือรางวัล จัดส่งผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรวงเงินเพิ่มในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3