สพป.ระยอง เขต ๒ จัดการประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ โดย นางปัญชลีย์ ปราณี ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับโอกาสในการแสดงออกด้านทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมความถนัดตรงตามศักยภาพ สนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และมีคุณภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมนี้ นายพชรพล จ่าพุลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมทั้งอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน