ผู้บริหาร สพฐ. ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนปี 2565 ทั่วประเทศ

วันที่ 27 มีนาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า วันนี้ตนและคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาพ โดยโรงเรียนบึงกาฬ ได้กำหนดแผนการรับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 10 ห้อง ห้องละ 40 คน รวมจำนวนนักเรียนที่รับได้ 400 คน ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อจำนวน 412 คน มาเข้าสอบทั้งหมด 384 คน จำแนกเป็นกลุ่มปกติ จำนวน 371 คน นักเรียนเสี่ยงสูง จำนวน 4 คน นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด จำนวน 9 คน และนักเรียนขาดสอบ จำนวน 28 คน

นายอัมพร กล่าวต่อไปว่า จากการตรวจเยี่ยมในวันนี้ พบว่าโรงเรียนบึงกาฬได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาพ อย่างเคร่งครัด โดยที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และทางสถานศึกษาก็มีประสบการณ์ในการจัดสถานที่สอบให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว จึงสามารถจัดสอบได้อย่างเรียบร้อย

“สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ในภาพรวมทั่วประเทศ มีโรงเรียนที่เปิดรับสมัครและเปิดสอบจำนวน 476 แห่ง มีผู้สมัคร 207,875 คน และสามารถรับนักเรียนได้ 138,840 คน โดยทุกสนามสอบได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) กล่าวคือ นักเรียนทุกคนที่ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องได้สอบ ทั้งนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อย หรือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง โดยสถานศึกษาต้องดำเนินการจัดห้องสอบไว้ให้นักเรียนเหล่านี้โดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้นักเรียนกลุ่มนี้ต้องเสียโอกาสทางการศึกษา” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

นอกจากนั้น เลขาธิการ กพฐ. ยังได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดต่างๆ อีกด้วย โดยนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี ซึ่งทางโรงเรียนมีการเตรียมพร้อมก่อนวันสอบ โดยทำการลดจำนวนผู้เข้าสอบให้น้อยลงเพื่อลดการแออัด แล้วแบ่งการรับนักเรียนเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบโควต้า : ไม่มีการจัดสอบ จำนวน 180 คน ทำการคัดเลือกนักเรียนเดิม พิจารณาจัดแผนการเรียนตามเกรดเฉลี่ย และรอบทั่วไป : สอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแผนการเรียน จำนวน 156 คน ซึ่งสนามสอบแห่งนี้ ไม่มีผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือกลุ่มเสี่ยงสูง แต่พบกรณีที่นักเรียนมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ ก็ได้มีบริการตรวจ ATK และพบว่าผลปกติทุกคน

ทางด้าน นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กพฐ. ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง จ.นนทบุรี โดยการสอบคัดเลือกในระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ มีจำนวนห้องสอบ 31 ห้อง ผู้มีสิทธิ์สอบ 618 คน และประเภทห้องเรียนพิเศษจำนวน 9 ห้อง ผู้มีสิทธิ์สอบ 205 คน ซึ่งทางโรงเรียนมีมาตรการจัดสอบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจัดสอบห้องละ 20 คน รวมถึงผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบต้องแสดงผลการตรวจที่จุดคัดกรองด้วย

ขณะที่ นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ พบว่าการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 27 มีนาคม จะประกาศผลสอบวันที่ 31 มีนาคม และรายงานตัวในวันที่ 3 เมษายนนี้