สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม School MIS ผ่านระบบออนไลน์

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS  (School Management Information System) ผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS  (School Management Information System) ผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทะเบียนด้านการวัดประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน อย่างถูกต้อง สามารถบันทึกข้อมูลโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษานำข้อมูลในระบบมาบริหารและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายทะเบียนโรงเรียนที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๓๖ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๓๖ คน นายทะเบียนโรงเรียนที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๖๔ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน  รวม ๑๒๘ คนรวมจำนวนทั้งสิ้น  ๒๖๔  คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) , นางนฤมล ดีนาน ครูโรงเรียนบ้านพันษี  สพป.สุรินทร์ เขต ๑ และนางจุติมาพร  เชียงกา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(รวมโรงเรียนขยายโอกาส) ให้ทำการรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนผ่านการบันทึกผลการเรียนตั้งแต่ปี การศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และจัดทำระบบสารสนเทศทางผลการเรียนและเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องการออกเอกสารทางการเรียน และเชื่อมข้อมูลกับบัตรประชาชนแบบ Smart Card  ดังนั้น      ในทุกปีการศึกษาโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะต้องมีการจัดการผลการเรียนทุกปีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS  (School Management Information System) ผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ขึ้นมาในวันนี้