สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุม “เร่งรัดการเบิกจ่ายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี”

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุม “เร่งรัดการเบิกจ่ายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี” เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)