สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประชุมครูพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด (SME) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมครูพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด (SME) โรงเรียนขัติยะวงษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

สำหรับโครงการห้องเรียนสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด (SME) เป็นโครงการที่มุ่งเป้าหมายให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ มีการจัดการเรียนการสอนเข้มข้นทางด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม โดยมี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง ให้การช่วยเหลือและช่วยจัดระบบการเรียนการสอน โดยใช้แนวทางโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ครูผู้สอนคัดเลือกมาจากคุณครูที่เก่ง ที่มีจิตอาสาทั่วทั้งจังหวัด ใน สพม.ร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.อุพิษ เหมือนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายภูวนาท คำพมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา และครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ