ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุของโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดหาอาหารกลางวัน

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นำโดย  นางสุวิชา  ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา , โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) และโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ในระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕  จำนวน ๒๗ แห่ง