ประชุมบุคลากร สพม.แพร่ และนำเสนอ Best Practices ของกลุ่ม

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่ นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงาน เพื่อมอบนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในการนี้  นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  รอง ผอ.สพม.แพร่ และนางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพม.แพร่ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และต่อมาในเวลา 13.00 น. เป็นการนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยตัวแทนของแต่ละกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงถึงผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบผลสำเร็จตามภารกิจ