สพฐ.ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตามนโยบาย ศธ. และ นโยบาย สพฐ. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ณ สพป.จันทบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนด้านเทคโนโลยี นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา นางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก และ นางสาวทิพวรรณ ปัญญกวาว สำนักติดตามและประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 3 เรื่อง ได้แก่ MOE Safety center โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ณ สพป.จันทบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองคัน (ใจ พิทยาคาร) และโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โดยมีนายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรม และการใช้นวัตกรรม Chan1 Education Platform ในการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทาง “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน” ทั้งนี้ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษายังให้ความสำคัญในการติดตามนักเรียนที่หลุดออกจากระบบกลับมาเรียน ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน