ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO อำเภอยางชุมน้อย  

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอยางชุมน้อย เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง จุดเน้น การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้พบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียนต่อไป ซึ่งมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอยางชุมน้อย จาก 16 โรงเรียน จำนวน 220 คน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก 7 ตำบล จำนวน 20 คน และครูโรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด จำนวน 30,000 บาท โดยมี นายชาติชาย นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอยางชุมน้อย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว