การจัดฝึกอบรม Online Training on Language Competence Improvement

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ (SEAMO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Language:SEAMO QITEP in Language -ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา) จะจัดฝึกอบรม Online Training on Language Competence Improvement ระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-20 ก.ค.2565 หากสนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่