สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พาน้องกลับมาเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ “พาน้องกลับมาเรียน” นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้น้อยไม่พอเพียง นักเรียนต้องรับจ้างทำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัว อาศัยอยู่กับตายาย, ยายซึ่งอายุมากและมีโรคประจำตัว ทำให้ไม่สามารถเรียนในระบบได้ นักเรียนยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จึงอนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ