สพม.พิจิตร รับการประเมินการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

    วันที่ 29 มีนาคม 2565 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร พร้อมด้วยนายวณัฐพงศ์ ทองคำ 
รอง ผอ.สพม.พิจิตรนายไพรัตน์ กลิ่นทับ รอง ผอ.สพม.พิจิตร ประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรรับการตรวจราชการจากคณะกรรมการการประเมินการติดตามดำเนินงานตามนโยบาย
จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
 จาก ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวของ สพฐ. และคณะผู้ติดตาม ณ ห้องประชุมเงินพุทธโชติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร