สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อบทบาทกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และมี นายกฤษณะศักดิ์ พวงจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการใช้งานระบบสารสนเทศระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยมี นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2