ต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ ๔๓ ตำแหน่ง

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี  ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๔๓ ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ  คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๔๓ ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ มุ่งมั่นพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียน ให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เป็นคนดี คนเก่ง เติบโตอย่างมีคุณภาพอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสถานศึกษา จำนวน ๔๓ อัตรา  ในสาขาวิชาเอก ดังนี้ การประถมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา , การศึกษาปฐมวัย จำนวน ๑๒ อัตรา , เกษตรกรรม จำนวน ๑ อัตรา , คณิตศาสตร์ จำนวน ๕ อัตรา , คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา , ดนตรีไทย จำนวน ๑ อัตรา , ดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา , ภาษาไทย จำนวน ๑๐ อัตรา , ภาษาอังกฤษ จำนวน ๕ อัตรา , วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา , สังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และสุขศึกษา จำนวน ๑ อัตรา