สพฐ.ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รับการประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย จุดเน้น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย  โรงเรียนเหมือนบ้าน อบอุ่น น่าอยู่ มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ด้านโอกาส “เราจะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง”เน้นเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กตกหล่นและออกกลางคัน และด้านคุณภาพ “ต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online on-hand  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.และคณะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2