สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565 เพื่อปรึกษา วางแผน หาแนวทางร่วมกันในการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวมของระดับจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFLs) ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด และจัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนระดับจังหวัด และได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหา ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/7149570341779810/?d=n