สพฐ. ร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2565 และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ ศธ. ประจำปี 2564 ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (อดีตเลขาธิการ กพฐ.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ (อดีตเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ข้าราชการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประจำปี 2565 และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ ศธ. ประจำปี 2564 ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2565 และมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ ศธ. ประจำปี 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง (รมว.ศธ.) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้วางรากฐานการศึกษาให้กับประเทศมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน นับถึงวันนี้มีอายุครบ 130 ปี ซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงอายุของคน ศธ.ได้พบเจอเหตุการณ์ และผ่านสถานการณ์สำคัญ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ช่วงอายุคน ทุกยุคทุกสมัย ผู้บริหารของ ศธ. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีเป้าหมายที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา อันเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกยุคสมัยใหม่ ภายใต้บริบทของสังคมที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และไม่สามารถคาดเดาแนวโน้มที่ถูกต้องได้อย่างแม่นยำ

การดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ อาจมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือแนวทางการดำเนินงาน โดยยังคงรักษาเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน ที่สำคัญต้องสร้างการบูรณาการความร่วมมือในทุกระดับ และมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผนึกพลังร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ทำคุณประโยชน์ทุกท่าน ซึ่งเป็นนวัตกรที่มีคุณค่า และสำคัญยิ่ง ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็ก และเยาวชนไทย

“ในนามของ ศธ. ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “เข็มเสมาคุณูปการ” อันทรงเกียรติ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2565 และข้าราชการที่ได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติ” ในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ ศธ. ประจำปี 2564 ความก้าวหน้าทางการศึกษาของไทยจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ ผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ต้องร่วมกันสร้างและสะสมความสำเร็จอย่างไม่หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่อง ในทุกกิจกรรม และทุก ๆ การลงมือกระทำ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่” รมว.ศธ. กล่าว

นายสุภัทร จำปาทอง (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้สถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในชื่อว่า “กระทรวงธรรมการ” มีหน้าที่ในการจัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ นับถึงวันนี้มีอายุครบ 130 ปี ปัจจุบัน ศธ.เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของประเทศ

สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนากระทรวงศึกษาธิการขึ้น และรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2565 จำนวน 130 ราย และมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ ศธ. ประจำปี 2564 จำนวน 10 ราย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ศธ. 360