15 ผอ.เขต จับมือร่วมขับเคลื่อนนโยบายหลัก ผ่านกลไก “ปลดรั้ว หลอมใจ ใส่คุณภาพ”

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษต่อยอดจาก “4 Clusters Move Forward as One : ปลดรั้ว หลอมใจ ใส่คุณภาพ” จัดโดยเขตตรวจราชการที่ 3 ซึ่งมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนครู จาก 15 เขตพื้นที่ฯ รวม 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้น 61 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม

นางเกศทิพย์ กล่าวว่า สพฐ. เร่งขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการลงสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐานและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ภายใต้กรอบนโยบาย 12 ข้อและ 7 วาระเร่งด่วน หรือ Quick Win ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) รวมถึงกรอบนโยบายการขับเคลื่อน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพ ด้านโอกาส และด้านประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยในที่ประชุมตนได้ฝากเรื่องของการเติมเต็มคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนทั้งในห้องเรียนโดยปรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และนอกห้องเรียนสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 4 ข้อ คือ 1) อยากรู้ ต้องได้รู้ 2) ความรู้ มีอยู่ทุกที่ 3) แบ่งปันของดี ร่วม PLC เพื่อนักเรียน และ 4) ย่อโลกความรู้ ผ่านเทคโนโลยี

สำหรับการประชุมในวันนี้ เขตตรวจราชการที่ 3 ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การศึกษา โดยระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกัน และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้มีการแสดงผลงานของโรงเรียนผ่านนิทรรศการสถานศึกษาต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ที่ได้รับคัดเลือกจากประธานเขตตรวจราชการที่ 3 ดังนี้

– “โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา” ได้แก่ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป.นครปฐม เขต 1 และโรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2

– “การจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ” ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป.นครปฐม เขต 1 และโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.นครปฐม เขต 2

– “สถานศึกษาปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน” ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 และโรงเรียนบ้านฉาง สพป.นครปฐม เขต 2

– “สถานศึกษาต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ผ่านระบบดิจิทัล” ได้แก่ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2

โดยผู้อำนวยการของแต่ละโรงเรียนได้เป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตัวเอง เพื่อแสดงถึงกระบวนการทำงานและตอบข้อซักถามต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน

“จากการประชุมในวันนี้ สิ่งที่ขอชื่นชมคือประธานเขตตรวจราชการ (Cluster) และผอ.เขตพื้นที่ฯทุกท่าน มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้บริหารและโรงเรียนในสังกัด สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการในทุกภาคส่วน โดยทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ต่างให้ความสนใจ ตั้งใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนก็เป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถนำเสนอและตอบข้อคำถามได้อย่างกระจ่างแจ้ง แสดงให้เห็นถึงการลงมือทำด้วยตนเองอย่างแท้จริงค่ะ” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว