สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD (1 ช่วย 3) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเป็นเวทีในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้สามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งมี นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ครู ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ครู ผู้บริหารโรงเรียนร่วมพัฒนา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ และโรงเรียนบ้านบก จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว