สพป.กระบี่ เดินหน้าขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุม ZOOM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ร่วมประชุมออนไลน์ ระบบ  Zoom meeting   ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)   โดยมีครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   และสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีแนวทางการดำเนินงานการประกันการศึกษา แนวทางการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้เรียนต่อไป