สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2564

              วันที่ 4 เมษายน 2565  คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประกอบด้วยนางคนึง  พันธุ์เจริญ  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  นางสาวดาราณี  วงษ์วิโรจน์  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  นางสาวจริยา  ฉิมมากูร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  และนางสาวเปมิกา  สังฆฤทธิ์  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ลงพื้นที่เพื่อตรวจเอกสารการดำเนินงานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2564  จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสท.)  ดังนี้ ช่วงเช้า โรงเรียนเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2  จำนวน 7 โรงเรียน  จุดตรวจ ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์  และช่วงบ่าย  โรงเรียนเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3  จำนวน 10 โรงเรียน  จุดตรวจ ณ โรงเรียนบ้านท่าสะตือ