สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในรูปแบบ Online “หลักสูตร : เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมด้วย Mentimeter”

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในรูปแบบ Online “หลักสูตร : เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมด้วย Mentimeter” วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้คือ 1. เพื่อเป็นนวัตกรรม และแนวทางจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ที่ต้องพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และการลงมือปฏิบัติของครู 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ พฤติกรรม และทักษะกระบวนการ มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และที่สำคัญ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 3. เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ววิทยากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรการอบรม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์, คณะศึกษานิเทศก์ จำนวนทั้งสิ้น 375 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

Alisa Pratumpo