สพป.สมุทรสาคร – เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ ๒ บ้านหมอหลัด ตำบลวังตะโก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี