สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผ่านระบบ  Zoom Meeting

             วันที่ 7 เมษายน 2565  เวลา 08.30 น. นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุมพิจารณาร่างเครื่องมือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) (Try out) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทดลองใช้เครื่องมือ และนำประเด็นข้อค้นพบจากการใช้เครื่องมือดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาร่างเครื่องมือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ Zoom Meeting