สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจโดยการ Reskill, Upskill, New skills

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมาย ดร.อรรถกร ชัยมูล ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นางสการะ จีนะสุทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจโดยการ Reskill, Upskill, New skills ผ่านโปรแกรม google meet โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชมโขง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด