สพป.ขอนแก่น  เขต  5 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระเบียบ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2564 

วันศุกร์ที่  8  เมษายน  2565  เวลา  09.00  น.  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  มอบหมายให้  นายจีรมิตร  แสงเดือน  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  พร้อมด้วย  นางพรรณภา  แสงพันธุ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  และนางนพมาศ  ใจตรง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระเบียบ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2564  และการใช้งานระบบทะเบียนประวัติฯ  อิเล็กทรอนิกส์  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ระบบ  ZOOM)   ณ  ห้องประชุมม่านแพชมพู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5