ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ต้อนรับและให้โอวาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานในการต้อนรับ และให้โอวาท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1  จำนวน  75 ราย  โดยได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีวินัยในตัวเอง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ทั้งนี้ครูต้องสามารถเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ มีการครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู ด้วยการมีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน และจะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และสุดท้ายได้เน้นย้ำในเรื่องของการใช้โซเชียลฯ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรม อันดีงาม ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรและสังคม