สพป.มุกดาหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือ ๖ กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙

วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมลงนาม และเป็นสักขีพยาน “บันทึกข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือ ๖ กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙”
การบูรณาการความร่วมมือ ๖ กระทรวง ประกอบด้วย
๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓. กระทรวงมหาดไทย
๔. กระทรวงแรงงาน
๕. กระทรวงศึกษาธิการ
๖. กระทรวงสาธารณสุข
โดย นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมลงนาม การบูรณาการความร่วมมือ ๖ กระทรวง
กับหัวหน้าหน่วยงาน ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย
๑. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
๒. ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
๓. สถิติจังหวัดมุกดาหาร
๔. แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๕. ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๗. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ซึ่งบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานมีดังนี้
๑. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : ดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ ด้วยการปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ให้สามารถดูแล พัฒนา คุ้มครอง ฟื้นฟู ให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร : ดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๓. สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร : ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
๔. สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร : ดำเนินงานคุ้มครองและส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังครอด ให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสม และสนับสนุนจัดตั้งมุมนมแม่ ในสถานประกอบการ
๕. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร : ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้และทักษะ ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน
๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ เกี่ยวกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ให้มีสมรรถนะ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ พัฒนาบุคลาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัด ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน ส่งเสริมและสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสม กับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งส่งเสริมการอ่าน การเล่านิทาน การใช้สื่อเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ครอบครัว จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมและสนับสนุนภาวการณ์เจริญเติบโตและสุขภาวะที่ดีของเด็ก เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย
๗. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร : พัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กของสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากล และสร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางการแทย์และสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สร้างความตระหนักรู้ด้วยสื่อที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกมิติ ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ มาตรฐาน รูปแบบ และเทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการพัฒนาคนทุกช่วงวัย (กลุ่มเด็กปฐมวัย) และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท และสถานการณ์ ต่อไป