สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา             นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๙ คน ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน ๑๔๙ คน และมีผู้แจ้งความประสงเข้ารับในครั้งนี้ จำนวน ๑๒๕ คน ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จากความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประกอบด้วย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๔๐ คน , สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ จำนวน ๒๔ คน , สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จำนวน ๓๒ คน , สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ จำนวน ๑๙ คน และ สพม.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๐ คน