สพป.ยโสธร เขต 2 รับมอบหนังสือที่ได้รับการบริจาคโดยบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด และส่งมอบให้กับโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 รับมอบหนังสือที่ได้รับการบริจาคโดยบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด จำนวน 10 กล่อง ๆ ละ 33 เล่ม รวมมูลค่า 50,000 บาท เพื่อส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและบอกต่อ (Read & Share) และสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ ก่อนส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้กับโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์) โรงเรียนบ้านหนองแก อ.กุดชุม โรงเรียนบ้านกระจาย โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน อ.ป่าติ้ว โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ อ.ทรายมูล โรงเรียนช่องเม็ก โรงเรียนบ้านนาจาน อ.เลิงนกทา โรงเรียนบ้านคำเตย โรงเรียนบ้านส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้แทน เข้ารับมอบ ณ ห้องประชุมมรกต สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2