สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจ ติดตาม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ (20 เม.ย. 2565)

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางแก้ว ฉัตรจอหอ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนายวีรพล โสมณวัตร พนักงานพัสดุ ส.4 ออกตรวจ ติดตาม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามปริมาณและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม โรงเรียนบ้านกุดสำโรง โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

สรศักดิ์ พรมนิล : ภาพ / วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2