สพฐ. ประชุมนักประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ สร้างความเข้าใจสื่อสารเพื่อองค์กร

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. ครั้งที่ 1 โดยมีนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวนกว่า 250 คน เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

นายนิพนธ์ ก้องเวหา กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการพบกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังจากที่ เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ให้ตนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับนักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยเลขาธิการ กพฐ. มีความมุ่งหวังตั้งใจให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามแนวทางของ สพฐ. ที่ว่า “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดยใช้พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน ดังนั้น การที่จะขับเคลื่อนภารกิจองค์กรของ สพฐ. ซึ่งมีทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ไปสู่ความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและทำให้สังคมได้รับรู้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์เข้ามามีส่วนในการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทั้งภายในสังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงภายนอกสังกัดซึ่งมีทั้งภาคเอกชนและประชาสังคม เราจึงต้องทำความเข้าใจ พูดคุยกัน และมาเรียนรู้ร่วมกันว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้การประชาสัมพันธ์ของเรามีประสิทธิภาพ  ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ต้องเข้าใจเรื่องที่เป็นปัจจุบัน โดยเรียนรู้จากเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อทำให้อนาคตของเราประสบความสำเร็จ

นายนิพนธ์ กล่าวต่อไปว่า หน้าที่หลักของนักประชาสัมพันธ์คือการ “ก่อ กัน แก้” การก่อ ก็คือการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรภายในและสังคมภายนอกให้มีความตระหนักรู้และเข้าใจ จากนั้นก็จุดประกายแนวคิดไปยังระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นี่คือสิ่งที่เราต้องก่อร่างสร้างขึ้นมาให้มีความตระหนักร่วมกัน การกัน คือการป้องกันรักษาภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร โดยทุกครั้งที่นักประชาสัมพันธ์ทำการสื่อสารออกไป เราต้องป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และการแก้ เมื่อเกิดเหตุที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกัน ก็จะต้องมีการแก้ไขความเข้าใจให้ถูกต้อง นี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้น ในเรื่องของการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องฝึกปรือและแลกเปลี่ยนกับผู้รู้ทั้งหลาย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เพื่อให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น และเป็นครอบครัวที่มีเป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น เราต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ทำงานเชิงรุก มีตาที่เห็นได้เร็วและชัดกว่าคนอื่น มีหูที่ฟังให้มาก แล้วสื่อสารประชาสัมพันธ์ออกไปให้ตรงประเด็น รวมถึงเป็นนักคิดที่คิดทุกครั้งก่อนพูด และเป็นนักพูดที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการพูดของเรา

“ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์จะสำเร็จก็ต่อเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และทำงานด้วยความต่อเนื่อง ตนขอเป็นกำลังใจให้และเชื่อมั่นว่าทุกคนต่างมีความภาคภูมิในภารกิจหน้าที่ของการเป็นนักประชาสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกคนจะทำงานในส่วนนี้ด้วยความรักและความสุข สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเข้มแข็ง ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านซึ่งถือเป็นหน้าตาขององค์กร ขอให้สร้างเครือข่ายความผูกพันเพื่อได้พึ่งพาอาศัยกันในฐานะที่เราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันต่อไป” ผู้ช่วย เลขาธิการ กพฐ. กล่าว