การสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ        สรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ คน หรือ ๒ ด้าน คือ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านวิจัยและประเมินผล ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒ คน หรือ ๒ ด้าน คือ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านวิจัยและประเมินผล โดยมีผู้ยื่นใบผู้สมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ คน คือ นายวินัย จันทะเมนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ และนางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ ศึกษานิเทศก์ และผู้ยื่นใบสมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล จำนวน ๒ คน คือ นายวรวิทย์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา อำเภอลำปลายมาศ และนายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ ผลการสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวินัย จันทะเมนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ และด้านวิจัยและประเมินผล  นายวรวิทย์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา