สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุมการสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของ สพฐ. ผ่าน ZOOM

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นางศิริรัตน์ หาญเวช นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของ สพฐ. ครั้งท่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฯพร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ระบบ ZOOM ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์/ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความเข้าใจนโยบายและกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ