สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุม “กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์และสังคม เขตสุขภาพที่ ๑๐”

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายประภาส ไชยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประธานการประชุม “กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์และสังคม เขตสุขภาพที่ ๑๐”
พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนักจิตวิทยาโรงเรียน สพป.มุกดาหาร เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์และสังคม และวางแผนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมี ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ เป็นผู้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ ทิศทาง สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น และผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด