สพม.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นางสาวสุวรรณี มหาชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวนิธิรา สระโพธิ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายกฤษฎา นิลน้ำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นางสาวสิญภัค แก้วอินทร์ นักวิชาการศึกษา นางสาวกรชุดา ทองสุวรรณ เจ้าหน้าที่กีฬาโครงการสานฝันการกีฬาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียนสายบุรี”แจ้งประชาคาร” จำนวน 1 ราย และนักเรียนโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จำนวน 3 ราย เพื่อนำนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียน โดยมี คณะครูที่รับผิดชอบโครงการฯ ให้อำนวยความสะดวก และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนดังกล่าวฯ

ภาพ/ข่าว : นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ