ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3เป็นประธานการประชุมอบรมครูการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อบรมครูการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
วันที่ 26 เมษายน 2565 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.17/52,ว21/60 และว9/64 และการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (รุ่นที่ 1ผู้เข้ารับการอบรม62 คน ตั้งแต่วันที่ 26-27 เมษายน 2565) ณ หอประชุมเขาพระ ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์บรรยายพิเศษแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาตนเอง ครูจะต้องมีดี คือดีทั้งนอกและใน การอบรมครั้งนี้ ดร.ปรพล แก้วชาติ ผอ.รร.พิบูลย์อุปถัมภ์ สพป.กทม.เป็นวิทยากรให้ความรู้การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ