ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3ร่วมประชุมถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

ประชุมถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู วันที่ 26 เมษายน 2565 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ในฐานะเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สถานีแก้หนี้ครู) เข้าร่วมการประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ณ หอประชุมศรีสุพรรณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 โดยดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือผู้แทน และสถานบันการเงินต่างๆ เช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กล่าวการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในสังกัดโดยการศึกษาข้อมูล จำแนกกลุ่มหนี้ แนวทางการหักเงิน 30%และนำเสนอหนี้ครูเป็นรายกรณี เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือเป็นกรณีศึกษา และถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฯ,สถานบันการเงิน และครู,บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้