สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตามนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 14

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายปรีชา ทาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ สำนักติดตามและประเมินผลฯ นางจตุพร เรียงความ สำนักติดตามและประเมินผลฯ นายปภาวิน หะวานนท์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้เดินทางมาติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว